logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Uit Wumkes, periodiek 1861
Bajum. Ten jare 1189 toch reisden Sibo en Jelmarus van
Lidlura naar laatst genoemd dorp en bouwden er onder medewerking
van den godvruchtigen Ulbodus en de edele en
rijke Simka een klooster, aanvankelijk nederig, naderhand
verbeterd en in 1254 voltooid, hetwelk, gelijk wij reeds
vroeger opmerkten, zijne eerste bewoonsters ontving uit de
nonnen van Franjum, en, om den steilen heuvel waarop
het, niet ver van Winsum, prijkte, Michielsberg werd ge-
heeten , ofschoon het zich in waardigheid niet hooger heeft
kunnen verheffen dan tot eene priorij.