logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

 
 
Johannes B.Ens  vanaf 13 mei1622
 
 
Leuconius Sylvius 
 
Bevestiging huwelijk op 25 juni 1665 in Welsrijp
Man         : Leuconius Silvius afkomstig van Welsrijp
Vrouw     : Geertie Ennis Andringa
Opmerking : hij is predikant ter plaatse, huwelijk voltrokken door zijn vader Bernhardus Silvius, predikant te Workum
---------------------
Dopeling: Gretske 
Geboren op 9 augustus 
1666 in
 Welsrijp   
Gedoopt op 12 augustus 1666 in 
Welsrijp   
 
Dochter van Leuconius Sylvius, predikant en Geertie Ennes Andringa   
Opm.: De dopeling is de eerste dochter
---------------------
 
 
 
Dopeling: Enne 
 
 
Geboren op 27 maart 1668 in Welsrijp 
 
 
Gedoopt op 29 maart 1668 in Welsrijp 
 
 
Kind van Leuconius Sylvius, predikant en Geertie Ennes Andringa 
 
 
Opm.: De dopeling is geboren op (goede) vrijdag 27 maart 
 
 
---------------------------------- 
 
 
Dopeling: Aefke 
 
 
Geboren op 17 februari 1670 in Welsrijp 
 
 
Gedoopt op 20 februari 1670 in Welsrijp 
 
 
Dochter van Leuconius Sylvius, predikant en Geertie Ennes Andringa 
 
 
Opm.: De dopeling is geboren op donderdag Oude Stijl
 
 
------------------ 
 
 
Dopeling: Minke 
 
 
Geboren op 29 maart 1672 in Welsrijp 
 
 
Gedoopt op 5 april 1672 in Welsrijp 
 
 
Kind van Leuconius Sylvius, predikant en Geertie Ennes Andringa 
 
 
Opm.: De dopeling is geboren op (goede) vrijdag Oude Stijl 
 
 
Gerardus Jorna
Dopeling: Gerritie 
Geboren op 9 april 1708 in Welsrijp 
Gedoopt op 15 april 1708 in Welsrijp
Dochter van Gerrardus Jorna, predikant en Aefke Leuconius Sylvius 
Opm.: Doop door de pake ds. Leuconius Sijlvius
 
 
 
Cornelius Ludinga
 
 
24 oktober 1723
 
Afkomstig van Harlinger, dokterszoon, doet intree te Welsrijp-Bajum (dat ,,Wrâldske Bajum neamd wirdt yn ûnderskie fen it nonnekleaster Mûntsebajum) met Ps. 34: 12. (geciteerd naar Wumkes)
 

 

 
Bernardus Jorna
 
 
21 mei 1771  Boelgoed ten sterfhuize van ds.Bernardus Jorna te Welsrijp
 
 
30 december 1771  Klaas Swerus, boekverkooper te Harlingen, verkoopt de bibliotheek van wijlen ds. Bern. Jorna te Welsrijp en Bajum.
 
 
Lourens van Loon 
 
 
Hervormde Predikant te Vrouwenparochie is beroepen naar Welsrijp en Baijum jaar 1819  Loon van L.(de echtgenote van ) Predikant te Welsrijp en Baijum haar man is krankzinnig en zij enz. enz. jaar 1841 
 
Op 18 januari 1837 is bij de notaris een huurcontract opgemaakt 
1837 Wommels, notaris W.K. Hoekstra Huurcontract
-Laurens van Loon, predikant te Welsrijp en Baijum te Welsrijp, verhuurder in kwaliteit als vruchtgebruiker der pastorie goederen 
-Tjebbe Aedes Rodenhuis, arbeider te Baijum, weduwnaar van Riemke Dirks Zijlstra, huurder 
Jan Daniel Beman Brouwer
10 november 1844 tot 5 juli 1846 geb. te Utrecht in 1814, overl. te Leiden 31 Jan. 1892. Hij studeerde te Utrecht in de godgeleerdheid, werd hulpprediker te Welsrijp, en predikant te Marken 9 Juli 1843, te Welsrijp 10 Nov. 1844, te Waarder 5 Juli 1846, te Ede in 1852, te Bodegraven 3 Juli 1864, te Harderwijk 10 Oct. 1865, te Leiden 10 Oct. 1869; emeritus 1 Oct. 1883.Van hem verschenen vele preeken in druk, o.a. Afscheidsrede van Marken (Fran. 1845);Zielsgestalten des christens op den hemelweg, acht leerredenen over het Hooglied (Utr. 1848); Afscheidsrede van Waarder (Utr. 1852); Gods vele barmhartigheden over Nederland(Gorinch. 1853); Vijftal preeken voor Kerstfeest, Oudejaarsavond en Nieuwejaarsdag (Arnh. 1857); Opwekking tot Gods verheerlijking, predicatie op het derde eeuwfeest van Leidens ontzet (Leiden 1874); Eén Heer, één geloof, twaalf leerredenen van hem e.a. Ook schreef hij voorreden en aanteekeningen voor werken als: Chr. Love, Theologia practica (Sneek 1856-1857); J. Nupoort, Het wezen van het opregt geloof .... (Arnh. 1856); G. Saldenus, De weg des levens, of korte eenvoudige onderwijzing.... (Doesb. 1874). Zie: Visscher en van Langeraad, Biogr. Woordenb. van Prot. Godgel. in Ned. (1903) I, 657 v.; Kerkelijk Handboek (1903) Bijl. 124, 131, (1907) Bijl. 106, 132, 164 (1908) Bijl. 129, (1911) Bijl. 190.
 
 Dominee Bleeker 
Figuur 3. NIEUWE SCHOOLKAART VAN PALESTINA door G.H. Bleeker en H. Marwitz; uitgever: Wolters,
[eerste druk, 1904]; 204 x 138 cm     4 bladen; schaal 1 : 150.000.
 
 
 
 
 
Deze alleen al door haar hoogte indrukwekkende wandkaart is de opvolger van de Schoolkaart van Palestina van dezelfde auteurs uit 1890. Bij deze twee kaarten hoorden voor godsdienstonderwijzers bestemde handleidingen, ‘waarin met den stand der jongste wetenschap op dit gebied is rekening gehouden’. Ds. Gerhardus Helenes Bleeker (1836-1917) was predikant in achtereenvolgens Elst, Fijnaart en Heijningen, Tjamsweer en van 1889 tot 1906 in Welsrijp.  Bron Wereld aan de wand