logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Tot 1811 trouwden de mensen alleen in de kerk.

De kerk hield daarvan een register bij. Hieronder het trouwregister van Bayum/Welsrijp, waar Bayum uitdrukkelijk wordt genoemd. Het kan zijn, dat in sommige Bayumers niet zijn genoemd, omdat ze in Welsrijp zijn getrouwd en hun woonplaats niet is vermeld. 


Vermelding: Ondertrouw op 16 september 1624 in Welsrijp

Man       : Jan Betses afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Reyn Pijttersdr

Opmerking : getrouwd te Baym (Bayum)

 

Vermelding: Ondertrouw op 9 april 1625 in Welsrijp

Man       : Yte Sijbbeles afkomstig van Bayum

Vrouw     : Geert Jans

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 oktober 1626

Man       : Jakob Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Tryn Wyllems afkomstig van Menaldum

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 december 1628 in Bayum

Man       : Siemen Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Syu Wyllems afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 december 1628 in Bayum

Man       : Siemen Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Syu Wyllems afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1638 in Cornjum

Man       : Rodmer Rodmerszn afkomstig van Lichtaard

Vrouw     : Meinu Jansdr afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 april 1638 in Cornjum

Man       : Rodmer Rodmerszn afkomstig van Lichtaard

Vrouw     : Meinu Jansdr afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1630 in Bayum

Man       : Dirk Lous afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Reynsck Jans afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juli 1632 in Bayum

Man       : Gerben Symens afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Antje Elyncks afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1632 in Bayum

Man       : Johannes Harmens afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Rymcke Reyners afkomstig van Zuidhorn

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 mei 1634 in Bayum

Man       : Dirk Syckes afkomstig van Witmarsum

Vrouw     : Syoeck Douwes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juni 1637 in Bayum

Man       : Jan Elincks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Jets Cornelis afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1638 in Bayum

Man       : Paulus Gerrijts afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Tryn Hantjes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 september 1639 in Bayum

Man       : Jan Lywes

Vrouw     : Johannescke Johannis

Opmerking : proclamatie van hem te Franeker en Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 september 1639 in Bayum

Man       : Tjeerd Jansen afkomstig van Franeker

Vrouw     : Siu Jans afkomstig van Welsrijp

Opmerking : proclamatie van hem te Franeker, proclamatie van haar te Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 september 1639 in Bayum

Man       : Jan Jans

Vrouw     : Mens Lywes

Opmerking : proclamatie van haar te Franeker en Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1640 in Welsrijp

Man       : Jelle Dyrcks afkomstig van Arum

Vrouw     : Trijn Elincks afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 maart 1641 in Bayum

Man       : Teekele Outgers afkomstig van Bayum

Vrouw     : Aefke Agges afkomstig van Arum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1644 in Bayum

Man       : Jan Jansen

Vrouw     : Ymck Mynckdr afkomstig van Arum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 december 1644 in Bayum

Man       : Jakob Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Sydts Olferts afkomstig van Rinsumageest

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 februari 1645 in Bayum

Man       : Tjeerd Seerps afkomstig van Bayum

Vrouw     : Wapke Pyers afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 september 1646 in Bayum

Man       : Freerk Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Tryn Syberents afkomstig van Menaldum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 januari 1647 in Bayum

Man       : Betse Hansen afkomstig van Kubaard

Vrouw     : Auck Alberts afkomstig van Peins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 juli 1647 in Bayum

Man       : Lou Dyrckszn afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Antye Reynesdr afkomstig van Harlingen

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 augustus 1647 in Bayum

Man       : Wiebren Gabes afkomstig van Stiens

Vrouw     : Syu Jeppes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 februari 1649 in Bayum

Man       : Uilke Hessels afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antye Jarichs afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 maart 1649 in Bayum

Man       : Jan Jacobs afkomstig van Hallum

Vrouw     : Tryntie Mynnes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 juni 1649 in Bayum

Man       : Pytter Annes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Doeck Douwes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1649 in Bayum

Man       : Jan Jansen

Vrouw     : Sie Sipkedr

Opmerking : proclamatie van haar in Franekeradeel

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 september 1656

Man       : Hendrick Feyckes afkomstig van Baijum

Vrouw     : Antie Emes afkomstig van Huins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 mei 1653 in Bayum

Man       : Klaas Pijtters afkomstig van Deinum

Vrouw     : Jeltye Botes afkomstig van Deinum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juni 1653 in Bayum

Man       : Age Hotses afkomstig van Bayum

Vrouw     : Hilck Steffens afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1653 in Bayum

Man       : Anne Ockes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Syts Olferts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 oktober 1655 in Bayum

Man       : Gosse Sackes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Geertye Edes

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 juli 1656 in Bayum

Man       : Jan Sioerdtsen afkomstig van Ferwerd

Vrouw     : Rijxt Oetses afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1658 in Bayum

Man       : Sjoerd Gerryts afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Brecht Tyaerdts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1658 in Bayum

Man       : Jakob Alberts afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Tetje Lywes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1658 in Bayum

Man       : Jan Jans

Vrouw     : Grijet Gerrijts

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 april 1659 in Bayum

Man       : Jan Pijtters afkomstig van Dronrijp

Vrouw     : Hijlck Steffens afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1659 in Bayum

Man       : Feite Steffens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Dyucke Douwes afkomstig van Dongjum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 juni 1659 in Bayum

Man       : Jan Pijtters afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Foecketye Poulisdr afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 februari 1662

Man       : Tiamme Seerps afkomstig van Oosterwierum

Vrouw     : Lysbet Martens afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 april 1665 in Winsum

Man       : Meinert Gorrelts afkomstig van Baijum

Vrouw     : Sijke Sjoerds afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 augustus 1666

Man       : Pytter Everts afkomstig van Winsum

Vrouw     : Gretske Feickes afkomstig van Baijum

Opmerking : beiden zijn meerderjarig

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 januari 1663 in Britsum

Man       : Gerben Claeses afkomstig van Britsum

Vrouw     : Wijpk Oetses afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 8 mei 1667 in Vrouwenparochie

Man       : Marten Jansen Terherne afkomstig van Vrouwenparochie

Vrouw     : Lysbeth Jans afkomstig van Baijum

Opmerking : Terherne of ter Herne

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 januari 1660 in Bayum

Man       : Mink Mincks afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Tets Foppes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 december 1662 in Bayum

Man       : Jakob Jansen afkomstig van Harlingen

Vrouw     : Gryttye Syoerdts afkomstig van Wolvega

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1663 in Bayum

Man       : Jarig Mellis afkomstig van Engelum

Vrouw     : Neltye Jans afkomstig van Menaldum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1663 in Bayum

Man       : Bauke Pijtters afkomstig van Schalsum

Vrouw     : Bauck Jans afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 maart 1664 in Bayum

Man       : Douwe Dircks afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Trijntie Jacobs afkomstig van Zweins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1664 in Bayum

Man       : Augustinus Oedses afkomstig van Bayum

Vrouw     : Eelck Bennes afkomstig van Wieuwerd (?

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 november 1665 in Bayum

Man       : Greolt Rinses

Vrouw     : Jansen Thomas

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 november 1665 in Bayum

Man       : Douwe Jochems

Vrouw     : Tijetske Annes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 november 1665 in Bayum

Man       : Gosse Mellis

Vrouw     : Trijntie Hilles afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 april 1667 in Bayum

Man       : Watse Wijbes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Breght Gerrijts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk in mei 1667 in Welsrijp

Man       : Marten Jansen afkomstig van Vrouwenparochie

Vrouw     : Lijsbet Jansen afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1667 in Bayum

Man       : Dirk Cornelis afkomstig van Franeker

Vrouw     : Hiltje Sibrandts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1667 in Bayum

Man       : Tjeerd Hendricks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Aeltie Aenes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1667 in Welsrijp

Man       : Jacob Steffens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Hylck Aeges afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 juni 1669 in Bayum

Man       : Bauke Janzen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Johannis afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 juni 1669 in Bayum

Man       : Siebe Jans afkomstig van Bayum

Vrouw     : Jetske Tieerdts afkomstig van Baard

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 oktober 1669 in Franeker

Man       : Siebe Reijns afkomstig van Winsum

Vrouw     : Pijtie Jans afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Ondertrouw op 18 juni 1670 in Welsrijp

Man       : Tjamme Zeerps afkomstig van Bayum

Vrouw     : Lijsbedt Aennes afkomstig van Bay

 

Vermelding: Ondertrouw op 3 juni 1671 in Welsrijp

Man       : Siemen Jansen afkomstig van Bayum

Vrouw     : Feddu Hilbrants afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 maart 1672

Man       : Jakob Steffens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Martien Michiels afkomstig van Franeker

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1672 in Welsrijp

Man       : Wybe Marten afkomstig van Bayum

Vrouw     : Acke Nannes Wijbema afkomstig van Wommels

Opmerking : hij komt van Spannum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juli 1674 in Bayum

Man       : Lammert Sybes afkomstig van Franeker

Vrouw     : Barber Reijners afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 januari 1676

Man       : Hielke Jorrijts afkomstig van Roordahuizum

Vrouw     : Mincke Ages afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1676 in Welsrijp

Man       : Tjerk Johanz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Berber Botes afkomstig van Menaldum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 oktober 1677 in Bayum

Man       : Klaas Johans afkomstig van Bayum

Vrouw     : Geertie Simmis afkomstig van Roordahuizum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1679 in Bayum

Man       : Jan Wibes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Grietje Claeses afkomstig van Dongjum

Opmerking : hij is timmerman

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juli 1683 in Winsum

Man       : Willem Rinzes afkomstig van Winsum

Vrouw     : Jeltie Jans afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Huwelijksbevestiging elders op 23 december 1683 in Winsum

Man       : Ids Douwes afkomstig van Baijum

Vrouw     : Janke Jans afkomstig van Winsum

Opmerking : met attestatie naar Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1688 in Tzum

Man       : Mame Harmens afkomstig van Tzum

Vrouw     : Hijlk Steffens afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 16 september 1688 naar Tzum

Man       : Steffen Jans afkomstig van Baijum

Vrouw     : Tietje Yemes afkomstig van Tzum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1680

Man       : Hoite Botes afkomstig van Menaldum

Vrouw     : Siouke Ulbes afkomstig van Bayum

Opmerking : trouwplaats niet vermeld

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 februari 1680

Man       : Wiebe Nannes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Aefke Janz afkomstig van Berlikum

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 oktober 1680 in Bayum

Man       : Jelle Douwes afkomstig van Dronrijp

Vrouw     : Jancke Rinties afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 november 1680 in Bayum

Man       : Klaas Hendrix afkomstig van Winsum

Vrouw     : Harinctie Jacobs afkomstig van Bayum

Opmerking : proclamatie van hem te Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 oktober 1681

Man       : Jarig Dircks afkomstig van Peins

Vrouw     : Acke Nannis afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Ondertrouw op 5 februari 1682 in Welsrijp

Man       : Feike Heijns afkomstig van Bayum

Vrouw     : Aeltie Clasis afkomstig van Lions

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1682 in Bayum

Man       : Jan Tzeerts afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Gretske Albertz afkomstig van Tzummarum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 augustus 1682 in Bayum

Man       : Sikke Rinties afkomstig van Bayum

Vrouw     : Dieuke Johannis afkomstig van Midlum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 december 1682 in Welsrijp

Man       : Gerrit IJpes afkomstig van Zweins

Vrouw     : Aefke Jacobs afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juli 1683

Man       : Willem Rinzes afkomstig van Winsum

Vrouw     : Jeltie Jans afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 oktober 1683 in Bayum

Man       : Pier Alberts afkomstig van Winsum

Vrouw     : Grietje Douwes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1683 in Bayum

Man       : Douwe Pieters afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Aeght Sioerdts afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1683 in Bayum

Man       : Ids Douwes

Vrouw     : Jancke Janz afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 maart 1684 in Bayum

Man       : Willem Jans

Vrouw     : Antie Poppes

Opmerking : huwelijksjaar als "16.." vermeld, kan 1684 zijn

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juli 1686 in Bayum

Man       : Gerlof Pijters afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Antie Jacobs afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 december 1687 in Bayum

Man       : Douwe Sipkes afkomstig van Dronrijp

Vrouw     : Jeltie Koerts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1688

Man       : Mame Harmens afkomstig van Tzum

Vrouw     : Hijlck Steffens afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 september 1688 in Franeker

Man       : Steven Janz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Tietje IJemes afkomstig van Tzum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1689 in Bayum

Man       : Pier Pijters

Vrouw     : Reynck Dirckz afkomstig van Bayum

Opmerking : ondertrouw 5 februari 1688

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 januari 1689 in Bayum

Man       : Pier Pijters

Vrouw     : Reynck Dirckz afkomstig van Bayum

Opmerking : ondertrouw 5 februari 1688

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 7 april 1695

Man       : Simen Bienties afkomstig van Winsum

Vrouw     : Liefke Gerryts afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 juli 1699

Man       : Steffen Jacobs afkomstig van Baijum

Vrouw     : Feyk Sipkes afkomstig van Winsum

Opmerking : met attestatie naar Welsrijp

 

Vermelding: Derde proclamatie op 3 februari 1695 in Grouw

Man       : Doede Sybolts afkomstig van Baijum

Vrouw     : Sioerd Rinses afkomstig van Grouw

 

Vermelding: Ondertrouw op 31 oktober 1691 in Welsrijp

Man       : Ytsen Jacobs afkomstig van Lions

Vrouw     : Claeske Hesselsz afkomstig van Wons

Opmerking : met aantekening: "bijde tot Bayum woonachtig,

            so sijnse daerop in de kercke niet bevestight

            om dat hij middelerwijle sijck wordene is komen versterven"

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1692 in Bayum

Man       : Wopke Gerrijts afkomstig van Bayum

Vrouw     : Trijntie Gerrijtz afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 augustus 1692 in Welsrijp

Man       : Marten Rinties afkomstig van Bayum

Vrouw     : Bauck Sijbolts afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juli 1693 in Bayum

Man       : Rintje Sijbrantz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Oedtzes afkomstig van Dronrijp

Opmerking : hij is schoolmeester

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1694 in Bayum

Man       : Klaas Sijbouts afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Sijbes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1694 in Welsrijp

Man       : Sasker Zeerps afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Jancke Douwes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1695 in Bayum

Man       : Sipke Abes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Antie Eijberts afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1695 in Bayum

Man       : Doede Syboltz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Sioertje Rinzes afkomstig van Grouw

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1695 in Bayum

Man       : Symen Binties afkomstig van Winsum

Vrouw     : Liefke Gerrijtz afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 augustus 1695 in Bayum

Man       : Pals Jans afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Rinske Sijbrens afkomstig van Kubaard

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 december 1695 in Bayum

Man       : Bernard Janz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Bauck Tijsens afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 december 1695 in Bayum

Man       : Bernard Janz afkomstig van Bayum

Vrouw     : Bauck Tijsens afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juni 1696 in Bayum

Man       : Gerrit Reijners afkomstig van Bayum

Vrouw     : Berber Paalzis afkomstig van Kimswerd

Opmerking : hij, mijn meijer

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 september 1696 in Welsrijp

Man       : Siebe Lolkes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Martzen Douwes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 juni 1697 in Bayum

Man       : Klaas Lammerts afkomstig van Bayum

Vrouw     : Hotske Gerrijtz afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 november 1697 in Bayum

Man       : Sipke Waatzis afkomstig van Bayum

Vrouw     : Dirckjen Aukes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 augustus 1699 in Welsrijp

Man       : Steven Jacobs afkomstig van Bayum

Vrouw     : Feijck Sipkes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 september 1699 in Bayum

Man       : Rintje Wijbis afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Tietske Dircks afkomstig van Lutjelollum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 27 januari 1709

Man       : Eeltie Sybes afkomstig van Baijum

Vrouw     : Gerlske Broers afkomstig van Winsum

Opmerking : met attestatie naar Baijum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 21 oktober 1700

Man       : Sibout Ats afkomstig van Baijum

Vrouw     : Geertie Walinghs van der Mey afkomstig van Oudebildtzijl

Opmerking : hij is weduwnaar

 

Vermelding: Ondertrouw op 25 augustus 1700 in Welsrijp

Man       : Siebout Atis afkomstig van Bayum

Vrouw     : Geertie Walings afkomstig van Oudebildtzijl

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1702 in Bayum

Man       : Jan Gerlofs afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Romckes afkomstig van Wommels

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 augustus 1704 in Idaard

Man       : Wiebe Sijbes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Rins Matheus afkomstig van Aegum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 januari 1705 in Bayum

Man       : Haantje Pijters afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Geeltie Jans afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 augustus 1708 in Bayum

Man       : Gregorius Huber

Vrouw     : Siucke Huber

Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland,

            proclamatie van haar over de kerken van Leeuwarden

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1709 in Bayum

Man       : Eelke Sijbes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Gelske Broers afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Proclamatie op 3 mei 1711

Man       : Jacob Faases afkomstig van Baijum

Vrouw     : Ymck Claases afkomstig van Huins

Opmerking : gehuwd te Huins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1711 in Winsum

Man       : Gerryt Coenraads afkomstig van Winsum

Vrouw     : Rinske Gerlofs afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1710

Man       : Feddrik Pijtters afkomstig van Bayum

Vrouw     : Hiltie Hanses afkomstig van Scharnegoutum

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 december 1710 in Bayum

Man       : Oepke Doekes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Welmoed Clases afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1711

Man       : Jakob Faases afkomstig van Bayum

Vrouw     : IJmk Clases afkomstig van Huins

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1711

Man       : Gerrit Coenraats afkomstig van Winsum

Vrouw     : Rinske Gerlofs afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 november 1711 in Bayum

Man       : Johan Clases afkomstig van Bayum

Vrouw     : Trijntie Harings afkomstig van Stiens

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1712 in Welsrijp

Man       : Jan Claas afkomstig van Bayum

Vrouw     : Geiske Jans afkomstig van Oosterlittens

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 januari 1713 in Welsrijp

Man       : Harmen Johannis afkomstig van Bayum

Vrouw     : Trijntie Pijtters afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 september 1713 in Kubaard

Man       : Willem Harmens afkomstig van Kubaard

Vrouw     : Antie Clases afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 maart 1714 in Bayum

Man       : Wiebe Jans afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Jeltie Willems afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1714 in Bayum

Man       : Siebren Jellis afkomstig van Bayum

Vrouw     : Jeltie Wijbbis afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 juni 1715 in Bayum

Man       : Tjeerd Ipes afkomstig van Wieuwerd

Vrouw     : Siouke Clases afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 7 maart 1728 in Warga

Man       : Tjeerd Zierds afkomstig van Warga

Vrouw     : Antje Pyters afkomstig van Baijum

Opmerking : met attestatie naar elders

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1748

Man       : Sintje Sybbrens afkomstig van Baijum

Vrouw     : Jetske Freerks afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Tweede proclamatie op 2 april 1752 in Winsum

Man       : Rienk Rienks Postma afkomstig van Baijum

Vrouw     : Antje Wytses afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1754

Man       : Lieutse Tjerks afkomstig van Winsum

Vrouw     : Geertje Sjoerds afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 november 1761

Man       : Pytter Foppes afkomstig van Baijum

Vrouw     : Sytske Reinders afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1762

Man       : Johannes Willems afkomstig van Baijum

Vrouw     : Doetje Bokkes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 23 juni 1765

Man       : Haitse Pytters afkomstig van Baard

Vrouw     : Afke Gosses afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 25 augustus 1771 in Winsum

Man       : Taede Minks afkomstig van Baijum

Vrouw     : Aagtje Reinders afkomstig van Winsum

Opmerking : met attestatie naar Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1785 in Huins

Man       : Ale Tjallings afkomstig van Baijum

Vrouw     : Ytje Wybes afkomstig van Huins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1798 in Huins

Man       : Eeltje Feikes afkomstig van Winsum

Vrouw     : Geertje Teedes afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 10 augustus 1725 in

Welsrijp

Man       : Harmanus Langwarden afkomstig van Menaldum

Vrouw     : Trijntie Clases afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 26 mei 1726 in Welsrijp

Man       : Kornelis Hendriks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Lijsbet Douwes afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 oktober 1726 in Bayum

Man       : Pieter Plekker afkomstig van Bayum

Vrouw     : Tettie Heins afkomstig van Leeuwarden

Opmerking : zij met attestatie van Leeuwarden

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 januari 1727 in

Welsrijp

Man       : Willem Johans afkomstig van Bayum

Vrouw     : Intie Eelkes afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 oktober 1727 in Bayum

Man       : Anne Douwes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Jeltie Durks afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 maart 1729 in Welsrijp

Man       : Seerp Boijens afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Rixtie Jans afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 7 mei 1730 in Jorwerd

Man       : Marten Taedes afkomstig van Baijum

Vrouw     : Tjitske Sybrens afkomstig van Jorwerd

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 mei 1730 in Bayum

Man       : Marten Taedes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Tjietske Sijbrens

Opmerking : zij met attestatie van Jorwerd

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 augustus 1730 in

Welsrijp

Man       : Tjerk Clases afkomstig van Bayum

Vrouw     : Claaske Foppes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1731 in Bayum

Man       : Siemen Haanties afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Jans afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 september 1732 in

Bayum

Man       : Sjoerd Douwes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Pitie Lous afkomstig van Welsrijp

Opmerking : hij is schoolmeester

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 maart 1733 in Bayum

Man       : Dirk Orks afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Jeltie Rinses Tanja afkomstig van Tzum

Opmerking : met attestatie van Tzum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 februari 1739 in Bayum

Man       : Eile Sijmens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Richtie Douwes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1739 in Bayum

Man       : Folkert Aarns afkomstig van Winsum

Vrouw     : Titie Jans afkomstig van Bayum

 

Man       : Age Sjoerdts afkomstig van Winsum

Vrouw     : Antje Rients afkomstig van Bayum

Opmerking : zijn woonplaats als Winsum (?) vermeld

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 januari 1743 in

Welsrijp

Man       : Meindert Paulus afkomstig van Bayum

Vrouw     : Gertie Sjoerdts afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 februari 1749 in

Bayum

Man       : Siebe Ittes afkomstig van Bayum

Vrouw     : Ryns Ibeles afkomstig van Reitsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 april 1752 in Welsrijp

Man       : Dirk Jans afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Antie Algers afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 mei 1752 in Bayum

Man       : Rienk Rienks Postma afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antie Wijtses

Opmerking : zij met attestatie van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 december 1752 in

Welsrijp

Man       : Pieter Rients afkomstig van Bayum

Vrouw     : Fokeltie Aarns afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 februari 1753 in

Bayum

Man       : Pier Tjeerds afkomstig van Bayum

Vrouw     : Rinske Pijtters afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 februari 1756 in Bayum

Man       : Teekele Tjebbes

Vrouw     : Boukjen Simens

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 december 1757 in

Welsrijp

Man       : Enne Pijters afkomstig van Bayum

Vrouw     : Berber Martens afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1758 in Welsrijp

Man       : Rienk Annes

Vrouw     : Geertje Pieters afkomstig van Bayum

Opmerking : hij met attestatie van Dronrijp, beide zijn

            Rooms Katholiek

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juni 1758 in Welsrijp

Man       : Kornelis Pijtters

Vrouw     : Lieuwkjen Lieuwes afkomstig van Bayum

Opmerking : hij met attestatie van Dronrijp

 

Vermelding: Derde proclamatie op 5 mei 1765

Man       : Hantje Symens afkomstig van Baijum

Vrouw     : Gatske Jans afkomstig van Tzum

Opmerking : met attestatie naar elders

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 september 1763 in

Welsrijp

Man       : Gerrit Pieters afkomstig van Bayum

Vrouw     : Sjouwkjen Tjerks

Opmerking : zij met attestatie van Dronrijp, beide Roomsche

            Lieden

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1765 in Bayum

Man       : Haantje Simens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Gatske Jans

Opmerking : zij met attestatie van Tzum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1765 in Bayum

Man       : Pieter Rients afkomstig van Bayum

Vrouw     : Sepkjen Gosses afkomstig van Bayum

Opmerking : hij is ouderling, kerkvoogd en ontvanger

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 juni 1765 in Bayum

Man       : Haitse Pieters

Vrouw     : Aefke Gosses afkomstig van Bayum

Opmerking : hij met attestatie van Baard

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1766 in Bayum

Man       : Jakob Tjebbes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Frouwkjen Jans afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 oktober 1774

Man       : Tjerk Pytters afkomstig van Baijum

Vrouw     : Oeke Harmens afkomstig van Winsum

Opmerking : met attestatie naar Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 juni 1771 in Welsrijp

Man       : Klaas Pijtters afkomstig van Bayum

Vrouw     : Gelske Hoites afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 september 1771 in

Welsrijp

Man       : Teede Minks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Aagjen Reiners afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 oktober 1774 in

Welsrijp

Man       : Tjerk Pijtters afkomstig van Bayum

Vrouw     : Oeke Harmens afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1777 in Bayum

Man       : Gerrit Fokes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Teuniske Teunis afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1783 in

Oosterlittens

Man       : Cornelis Pieters afkomstig van Oosterlittens

Vrouw     : Trijntje Reinders afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Proclamatie op 8 juni 1788

Man       : Pytter Rients afkomstig van Baijum

Vrouw     : Marike Pytters afkomstig van Winsum

Opmerking : gehuwd te Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 4 maart 1782

Man       : Aede Jetzes afkomstig van Tzum

Vrouw     : Japke Dirks afkomstig van Baijum

Opmerking : met attestatie naar Welsrijp

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 9 mei 1783

Man       : Pieter Jans afkomstig van Baijum

Vrouw     : Hijke Rientz afkomstig van Tzum

Opmerking : met attestatie naar elders

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1780 in

Bayum

Man       : Mattheus Sijbrens afkomstig van Bayum

Vrouw     : Jitske Filippus afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 maart 1782 in

Welsrijp

Man       : Eede Jetses afkomstig van Tzum

Vrouw     : Japke Dirks afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1783 in Bayum

Man       : Ulbe Joostes Bander afkomstig van Dronrijp

Vrouw     : Pijttje Botes Galema afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 mei 1783 in Welsrijp

Man       : Pieter Jans afkomstig van Bayum

Vrouw     : Hijke Rientes afkomstig van Tzum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 16 november 1783 in

Welsrijp

Man       : Kornelis Pijtters afkomstig van Oosterlittens

Vrouw     : Trijntje Reiners afkomstig van Bayum

Opmerking : hij met attestatie

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 november 1785 in

Sneek

Man       : Jakob Jacobzn afkomstig van Scharnegoutum

Vrouw     : Geertje Luitsens afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd te Sneek voor het nedergerecht

            Wymbritseradeel

 

Vermelding: Derde proclamatie op 20 november 1785 in

Welsrijp

Man       : Alle Tjallings afkomstig van Bayum

Vrouw     : Ytje Wijbes afkomstig van Itens

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1787 in Welsrijp

Man       : Eede Jetses afkomstig van Bayum

Vrouw     : Pierkjen Jacobs afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juni 1788 in Bayum

Man       : Pieter Rients afkomstig van Bayum

Vrouw     : Maria Pijtters afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 augustus 1788 in Bayum

Man       : Pieter Piers afkomstig van Dronrijp

Vrouw     : Martsen Jelles afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1791 in Winsum

Man       : Rein Franzen afkomstig van Winsum

Vrouw     : Trijntje Pytters afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 6 januari 1793

Man       : Jacob Ynses afkomstig van Winsum

Vrouw     : Sytske Teekles afkomstig van Baijum

Opmerking : met attestatie naar Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 oktober 1793 in Winsum

Man       : Evert Hendriks afkomstig van Baijum

Vrouw     : Meike Klases afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 18 mei 1794

Man       : Gerryt Gerryts afkomstig van Winsum

Vrouw     : Hiltje Klases afkomstig van Baijum

Opmerking : met attestatie naar Baijum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 28 september 1794

Man       : Hans Willems afkomstig van Winsum

Vrouw     : Tjerkjen Luitses afkomstig van Baijum

Opmerking : met attestatie naar Baijum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juli 1795 in Winsum

Man       : Jelle Pytters Vollema afkomstig van Baijum

Vrouw     : Reintjen Teedes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1799 in Winsum

Man       : Taeke Willems afkomstig van Winsum

Vrouw     : Pyttje Gerryts afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 29 mei 1794

Man       : Hijltje Melles afkomstig van Tzum

Vrouw     : Akke Pieters afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 29 mei 1791 in Welsrijp

Man       : Rein Franses afkomstig van Winsum

Vrouw     : Trijntje Pieters afkomstig van Bayum

Opmerking : hij met attestatie

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1792 in Welsrijp

Man       : Tjerk Hoites afkomstig van Bayum

Vrouw     : Antje Johannis afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 januari 1793 in

Welsrijp

Man       : Jakob IJnses afkomstig van Winsum

Vrouw     : Sijtske Taekles afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 6 oktober 1793 in Welsrijp

Man       : Evert Hendriks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Meike Klaases afkomstig van Winsum

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1794 in Welsrijp

Man       : Gerrit Gerrits Postma afkomstig van Winsum

Vrouw     : Hiltje Klaases afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juni 1794 in Bayum

Man       : Hielke Melles afkomstig van Tzum

Vrouw     : Akke Pijters afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1794 in Bayum

Man       : Hans Willems afkomstig van Winsum

Vrouw     : Tjerkjen Luidses afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1795 in Welsrijp

Man       : Siemen Taekles afkomstig van Bayum

Vrouw     : Sijtske Tjerks afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Attestatie afgegeven op 5 juli 1795 in Welsrijp

Man       : Jelle Pijtters Vollema afkomstig van Bayum

Vrouw     : Reintje Taedes afkomstig van Winsum

Opmerking : zij met attestatie

 

Vermelding: Derde proclamatie op 16 september 1798 in

Welsrijp

Man       : Eelke Feikes afkomstig van Winsum

Vrouw     : Gertje Tiedes afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd te Huins

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1799

Man       : Teeke Willems afkomstig van Winsum

Vrouw     : Pijtje Gerrijts afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juni 1800 in Winsum

Man       : Jacob Tjesses afkomstig van Winsum

Vrouw     : Lysbert Jacobs afkomstig van Baijum

 

Vermelding: Derde proclamatie op 24 mei 1807

Man       : Ruurd Hijltjes afkomstig van Zweins

Vrouw     : Hoitje Ruurds afkomstig van Baijum

Opmerking : getrouwd te Welsrijp op 24 mei 1807

 

Vermelding: Derde proclamatie op 2 februari 1800 in Welsrijp

Man       : Klaas Willems afkomstig van Bayum

Vrouw     : Akke Haaies afkomstig van Dronrijp

Opmerking : zij met attestatie

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1800 in Bayum

Man       : Meike Jacobs afkomstig van Slappeterp

Vrouw     : Riemke Pijters afkomstig van Oosterlittens

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 juni 1800

Man       : Jakob Tjitses afkomstig van Winsum

Vrouw     : Lijsbert Jacobs afkomstig van Bayum

Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1805 in Bayum

Man       : Jan Anes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Jetske Douwes afkomstig van Welsrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1807 in Welsrijp

Man       : Ruurd Hijltjes afkomstig van Zweins

Vrouw     : Hoitje Ruurds afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1808 in Bayum

Man       : Ype Hiddes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Wijtske Pijters afkomstig van Spannum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1809 in

Bayum

Man       : Klaas Willems afkomstig van Bayum

Vrouw     : Marike Lourens Posthumus afkomstig van Dronrijp

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1810 in Winsum

Man       : Klaas Dirks afkomstig van Baijum

Vrouw     : Trijntie Tjepkes afkomstig van Winsum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1810 in Welsrijp

Man       : Gerlof Fokkes afkomstig van Welsrijp

Vrouw     : Fokje Douwes afkomstig van Bayum

 

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1810

Man       : Klaas Durks afkomstig van Bayum

Vrouw     : Trijntje Tjepkes afkomstig van Winsum

Opmerking : getrouwd in haar woonplaats