logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Veiling van boeken van wijlen predikant Cornelis Ludinga 18 oktober 1757

Verkoop kostelijke Greide en Bouwgrond onder Muncke Bayum 1761

Na een paar weken is er een bod gedaan: 151 goudguldens en 21 stuivers:

 

Verkoop huis en herberg te Baijum 1765

Dr CORNELIS SCHELTEMA zal op den 21 Maart 1765 by den Finaale Palmslag te 1 Uur ten Huize van Hille Sikkes Herbergier in de Roskam binnen Franeker publyk by Strykgeld verkopen: Een deftige HUIZINGE en HERBERG, met een schuur en Hovinge cum annexis , staande en geleegen in den Dorpe Baijum, by Rienk Annis cum Uxores als Eigenaars bewoond, op den 11 May 1765 vry aan te vaarden. Waar op geboden is 499 Goud-guldens 21 Stuivers.

Veiling boeken van ds. Bernardus Jorna 1771

Aanbesteding sloop en nieuwbouw schuur Ynze Jans 1783

Verkoop 12 en half pondemaat Greidland, met ondehoud barte en reed 1786

 

Boelgoed boerderij Murk Jochums Stapert 1830

Vergadering Polder Huins 1839


Onenigheid over vruchtgebruik van landerijen 1885