logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

Planning en besprekke Eartpot (allinne foar leden fan doarpsbelang) : Ynze Stienstra 0517-341021 / 06-20501378

Behear en bestellings: Jan Feenstra 0517-341286. As jim de Eartpot besprutsen ha, kinne jim de kaai ophelje by Jan.
In twadde opsje is de fam. Holman.

Technyske saken, is der wat stikken ensfh. dan graach kontakt opnimme mei Gerard de Boer 0517-341680

By fragen: skilje efkes mei ien fan boppesteande persoanen.